ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

การชำระภาษีประจำปี

คำแนะนำการชำระภาษีประจำปี
 
 
ภาษีบำรุงท้องที่
 
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน
 
 
อัตราภาษี
 
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
 
 
การยื่นแบบประเมินประเมินและการชำระภาษี
  1. ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายนของทุกปี
  2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธ์
 
การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
  1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ ๑ ไร่ ส่วนเกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
  2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
 
อัตราโทษและค่าปรับ
  1. ไม่ยื่นแบบภายในที่กำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
  2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th