ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

การรับบริการ

ระเบียบการรับบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ใน 14 กระบวนงาน ดังนี้
 
ลำดับที่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ
ที่ปรับลดแล้ว
หมายเหตุ
1 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่เกิน 5 นาที/ราย กรณีรายเก่า
2 จัดเก็บภาษีป้าย ไม่เกิน 5 นาที/ราย กรณีรายเก่า
3 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ไม่เกิน 5 นาที/ราย กรณีรายเก่า
4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  • ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
15 วัน/ราย  
5 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 15 วัน/ราย  
6 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 15 วัน/ราย  
7 การป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (บริการน้ำอุปโภค-บริโภค) 2 ชั่วโมง/ราย  
8 การป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอื่นๆ
• อัคคีภัย • อุทกภัย • วาตภัย
ในทันที  
9 ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 20 วัน/ราย  
10 ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 20 วัน/ราย  
11 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 10 นาที/ราย แจ้งตอบฯภายใน 7 วัน
12 รับแจ้งเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 10 นาที/ราย แจ้งตอบฯภายใน 7 วัน
13 รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน 10 นาที/ราย แจ้งตอบฯภายใน 7 วัน
14 การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ชั่วโมง/ราย เมื่อหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th