ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ผลงานของ อบต.หาดส้มแป้น

 
รางวัลชนะเลิศ
การดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี ๒๕๖๐ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  รองชนะเลิศอันดับ ๒
การดำเนินงานพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี ๒๕๖๐ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ได้ผ่านการดำเนินงานตามมาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2556   โครงการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 รับโล่เกียรติคุณจาก นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดโครงการ อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ภายใต้การกำกับดูแลของ อบต.หาดส้มแป้น ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาชุมชน ในระดับดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรี และครอบครัวประจำปี ๒๕๕๔   รางวัลตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทส่วนราชการสวยงาม(ท้องถิ่น) โครงการระนองสวยด้วยมือเรา พ.ศ.๒๕๕๑ "ทำดีเพื่อพ่อ"   รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ รางวัลชมเชย ประเภท อบต.ขนาดเล็ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาคใต้ การประกวด 1 ตำบล 1 ศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น โครงการประกวดตำบลดีเด่นด้านการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ โดย สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม (วัดหาดส้มแป้น) โครงการระนองสวยด้วยมือเรา พ.ศ.๒๕๕๐ "ทำดีเพื่อพ่อ"
รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต อันดับ ๒ การประกวดการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๐   ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านกีฬาดีเด่น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดย กกท.จังหวัดระนอง   ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๔๘ โดยกระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘   รางวัลที่ ๒ ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๔๗ โดย กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th