ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

คำแถลงนโยบาย

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
 

กระผม นายพนัส แต้พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ขอแถลงนโยบาย การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

  1. จัดหาแหล่งกักเก็บนํ้าสำรอง และสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรกรรม การปรับปรุงทางเท้าสาธารณะ คูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
  3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ภายในตำบล
 

นโยบายทั่วไป

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทำการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รวมทั้งงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ
 
2) ด้านสาธารณูปโภค
ขยายระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
 
3) ด้านสาธารณสุข
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดส้มแป้นและทุ่งคา ตามโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาด ต่าง ๆ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง รวมถึงการจัดหารถฉุกเฉิน นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจังหวัดระนอง ตามกำลังงบประมาณ
 
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาป่าชุมชนและป่าต้นนํ้า เพื่อให้มีแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนและเกษตรกรตลอดทั้งปี ทั้งยังปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาให้คงอยู่กับลูกหลานอย่างยั่งยืนตลอดไป และสนับสนุนให้มีการปลูกพืชพื้นเมืองให้มากยิ่งขึ้น
 
5) ด้านเศรษฐกิจ
ทำการส่งเสริมอาชีพ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว หรือให้กลุ่มที่มีอยู่เดิมมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มมีการสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าของกลุ่ม และสนับสนุนให้มีโครงการฝึกอาชีพต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดมีรายได้และมีงานทำ
 
6) ด้านสังคม
  1. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนที่บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานฟรีทุกคน
  3. จัดอาหารเสริม (นม) ให้สำหรับเด็กตั้งแต่เข้ารับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น และเด็กระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
  4. มุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น
  5. ส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนทุกช่วงวัย
  6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยชุมชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล
 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน นโยบายที่กระผมได้กล่าวมา เป็นความตั้งใจจริงของกระผมที่จะดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ซึ่งหากนโยบายดังกล่าวมีความบกพร่องประการใด คงต้องของคำแนะนำจากท่านด้วย เพื่อกระผมและคณะผู้บริหารจะได้นำไปปรับปรุงในการดำเนินงานตลอด 4 ปีข้างหน้า ความสำเร็จของนโยบายที่กระผมได้กล่าวมาจะสามารถดำเนินการสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และเห็นเป็นรูปธรรมได้ คงต้องฝากความหวังที่ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นทุกท่าน ซึ่งทุกท่านมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้กระผมและคณะผู้บริหารได้รับใช้พี่น้องประชาชน พวกกระผมสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาตำบลหาดส้มแป้นของเราให้เป็นตำบลที่ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th