ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

บุคลากร

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
นางนนทกช ครุอำโพธิ์
(ปลัด อบต.หาดส้มแป้น)
     
นางสาวพนิสา พิจยานนท์
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นางสาวจริงจิตร์ แก้วนาบอน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นายสมพร มิ่งแก้ว
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
สำนักปลัด
นางสาวพนิสา พิจยานนท์
(หัวหน้าสำนักปลัด)
     
นายอนิรุทธ์ เยาวสุต
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
นางสาวอมรรัตน์ ชื่นวาริน
(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
นางสาววิมล คนเจน
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
     
น.ส.จาริวรรณ สิโร
(นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ)
นายกิรติ สุวรรณโชค
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)
นายประพาส คำแก้ว
(พนักงานขับรถยนต์)
     
นายวุฒิพงษ์ เรืองรัตน์
(พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญส่ง ศรีสุนทร
(คนงานประจำรถขยะ)
นายพัฒพงษ์ รักสงบ
(คนงานประจำรถขยะ)
     
นายนาถชา ใบพลูทอง
(คนงานประจำรถขยะ)
นายชาญชัย พูลผล
(คนงานทั่วไป)
นายธีระพงษ์ มากัง
(คนงานทั่วไป)
     
   
นายวรพงษ์ พรเกียรติคุณ
(คนงานทั่วไป)
   
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.อรสา แซ่โก้ย
(ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หาดส้มแป้น)
น.ส.วาสนา รัตนวิมล
(ครูผู้ดูแลเด็ก)
 
น.ส.กัญญาภัค สรหงส์
(ผู้ดูแลเด็ก)
กองคลัง
นางสาวจริงจิตร์ แก้วนาบอน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
นางปาจรีย์ อักษรพาลี
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)
ว่าง
(เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน)
   
นายณัฐพนธ์ แสงโสมสุวิมล
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
นางปัญจมาศ วงศ์พานิชย์
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
กองช่าง
นายสมพร มิ่งแก้ว
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 
ว่าง
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)
     
นายกิตติพงษ์ บุญพิทักษ์
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายพยอม หมื่นวงค์
(พนักงานขับรถยนต์)
นายเสน่ห์ ปิ่นเกษ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 
ว่าง
(พนักงานขับรถยนต์)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th