ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลหาดส้มแป้น
 
1.ด้านกายภาพ
 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองระนองทางทิศตะวันออกตามเส้นทาง หมายเลข 4005 (สายระนอง-หาดส้มแป้น) ถนนลาดยาง ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นสายหลักในการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองระนองกับตำบลหาดส้มแป้น ในปัจจุบันเป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองระนองและอำเภอละอุ่นอีกเส้นทางหนึ่ง ตำบลหาดส้มแป้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 47,219ไร่ หรือประมาณ 75.55 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหงาว และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 3 มกราคม 2540
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
 
ตำบลหาดส้มแป้นมีลักษณะเป็นที่ราบหุบเขาโดยมีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ด้านมีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดระนอง เป็นสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ณ บ้านทอนเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้นซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
 
สภาพภูมิอากาศ อากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ฝนตกชุกประมาณ 6-8 เดือน เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยฝนจะตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นฤดูหนาวประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม จากนั้นไปเป็นฤดูร้อนประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
 
1.4 ลักษณะของดิน
 
โดยทั่วไปประเภทดินในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ ส่วนดินบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ำเลวถึงเลวมาก ที่ดินเพื่อการเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ยืนต้น (ข้อมูล : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง)
 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลหาดส้มแป้น คือ คลองหาดส้มแป้น ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเขานมสาว ภูเขาสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำของอำเภอเมืองระนอง คือ คลองหาดส้มแป้น และคลองบางริ้น สำหรับแหล่งน้ำอื่น ๆ ได้แก่ น้ำฝน น้ำตามขุมเหมืองร้าง ห้วย บ่อบาดาลบ่อน้ำตื้น เป็นต้น
 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้ในตำบลหาดส้มแป้น ได้แก่ ป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากแต่ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลายโดนประชาชนเข้าบุกรุกแผ้วถาง เพื่อทำเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
 
2.1 เขตการปกครอง
 
ตำบลหาดส้มแป้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่
 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนพื้นที่
ไร่ ตารางกิโลเมตร
บ้านทุ่งคา 1 31,095 49.75
บ้านบางสังตี 2 6,637 10.62
บ้านหาดส้มแป้น 3 9,487 15.18
รวม 3 หมู่บ้าน 47,219 75.55
 
2.2 การเลือกตั้ง
 
สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
เขตเลือกตั้งที่ หน่วย
เลือกตั้งที่
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกฯ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายกฯ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 1 216 180 396 216 149 396
2 1 349 321 670 349 322 671
3 1 271 327 598 271 327 598
3 2 285 287 572 285 287 572
รวม 1,121 1,115 2,236 1,121 1,116 2,237
 
3. ประชากร
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ สถิติบ้าน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านทุ่งคา 1 305 309 243 552
บ้านบางสังตี 2 574 534 520 1,054
บ้านหาดส้มแป้น 3 647 742 842 1,584
รวม 3 หมู่บ้าน 1,526 1,585 1,605 3,190
 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,190 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 42.22 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือ 0.07 คนต่อไร่ และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,526 ครัวเรือน
 
(ข้อมูล ณเดือนกันยายน 2560)
 
ที่มา: สถิติบ้าน และสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
จากฐานข้อมูลการทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง
 
4. สภาพทางสังคม
 
4.1 การศึกษา
 
ด้านการศึกษา ตำบลหาดส้มแป้นมีสถานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น)
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
  (โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น)
 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน 1 แห่ง
  (กศน. ตำบลหาดส้มแป้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี)
 
4.2 สาธารณสุข
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านทุ่งคา รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 1
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
 
5.1 การคมนาคมขนส่ง
 
ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข รน 4005 สายระนอง - หาดส้มแป้นเป็นถนนหลักระหว่างอำเภอเมืองระนองกับตำบลหาดส้มแป้น และถนนสายหาดส้มแป้น - ทุ่งคาเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา กับหมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น
 
ทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือ

ถนนสายระนอง - หาดส้มแป้น ถนนลาดยาง มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองระนองกับตำบลหาดส้มแป้น ซึ่งผ่านตำบลหาดส้มแป้นในเขต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ในปัจจุบันเป็นถนนที่ใช้คมนาคมระหว่างอำเภอเมืองระนองกับอำเภอละอุ่นอีกเส้นทางหนึ่งด้วย

ถนนสายหาดส้มแป้น - ทุ่งคา ถนนลาดยางมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคากับหมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น

ถนนทางหลวงชนบท (สายระนอง - บางพระใต้) (ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน) ถนนลาดยางมีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบล หาดส้มแป้น กับอำเภอละอุ่น

ถนนสายหลวงยา ระยะทาง 3 กิโลเมตร อบต.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ไปแล้วบางส่วน และรอต่อเนื่องไปในงบประมาณถัดไป

นอกเหนือจากนี้ มีถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้จดทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นอีกรวม 8 สาย เป็นถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทางยาว 1.216 กิโลเมตร ถนน คสล. จำนวน 4 สาย ระยะทางยาวรวม 4.234 กิโลเมตร และถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ระยะทางยาวรวม 2.74 กิโลเมตร
 
5.2 การไฟฟ้า
 
ในเขตตำบลหาดส้มแป้นใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบล โดยมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ พบว่ามีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 98 ส่วนอีกร้อยละ 2 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นของตนเองต้องพ่วงกับบ้านอื่น เนื่องจากไม่มีเลขที่บ้าน หรือใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แม้ว่า อบต.หาดส้มแป้น จะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากประชาชนมีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น และขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ ทำให้ยังพบว่ามีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของ อบต. ที่งบประมาณรายรับน้อยกว่าเทศบาลซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบน้อยกว่า
 
5.3 การประปา
 1. ประปาหมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้าน) จำนวน 7 แห่ง
 2. ประปาภูเขา (ทุกหมู่บ้าน) จำนวน 12 แห่ง
 3. ฝาย (ทุกหมู่บ้าน) จำนวน 14 แห่ง
 4. บ่อบาดาล (ทุกหมู่บ้าน) จำนวน 7 แห่ง
 5. บ่อน้ำตื้น (ทุกหมู่บ้าน) จำนวน 105 แห่ง
 6. อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น (หมู่ที่ 3) จำนวน 1 แห่ง
 
5.4 โทรศัพท์
 
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีโทรศัพท์บ้านเป็นลำดับรองมาโดยในเขตตำบลหาดส้มแป้นมีจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ รวม 8 จุด คือ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 3 จำนวน 5 จุด
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 
การใช้บริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง ประชาชนสามารถใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น สำหรับการสื่อสารด้วยช่องทางอื่น สามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
 
การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์สามารถขนส่งได้โดยผ่านที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนในพื้นที่ หรือที่ทำการไปรษณีย์ระนอง หรือขนส่งกับบริษัทขนส่งในตัวเมืองระนองซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปและไม่ไกลจากพื้นที่มากนัก
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
 
6.1 การบริการ
 
การบริการในตำบลหาดส้มแป้น รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ มีกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน ได้แก่
 
1. ร้านค้า จำนวน 30 แห่ง
2. ร้านอาหาร จำนวน 9 แห่ง
3. บ้านเช่า จำนวน 14 แห่ง
4. อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
5. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง
6. ปั๊มหลอด จำนวน 2 แห่ง
7. ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผมชาย จำนวน 7 แห่ง
8. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
9. ลานรับซื้อปาล์ม/ยางพารา จำนวน 2 แห่ง
10. ลานรับซื้อปาล์ม/ยางพารา จำนวน 1 แห่ง
 
6.2 การท่องเที่ยว
 
ตำบลหาดส้มแป้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน ได้แก่
 
1. ระนองแคนย่อน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา
2. ฝายคลองหินเพิง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา
3. น้ำตกหินเพิง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา
4. ดาดหินงาม หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี
5. วัดตโปทาราม หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี
6. วัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
7. ขุมเหมืองฮกหลอง หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
8. อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
 
นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตำบลหาดส้มแป้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่
 
1. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี
2. กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี
3. ศูนย์ไม้กวาดดอกอ้อ หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี
4. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
5. โรงรับซื้อแร่ หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
6. เหมืองแร่ดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น
 
และมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมและเรียนรู้เมืองนายเหมืองเก่า เรียนรู้ความเป็นมาของตำบล เรียนรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของจังหวัดระนอง
 
6.3 อุตสาหกรรม
 
อุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรที่สำคัญ คือ ดินขาว และทราย ได้แก่
 
1. เหมืองแร่ดินขาว จำนวน 4 แห่ง
2. ท่าทราย จำนวน 1 แห่ง
3. โรงงาน (ล้างทราย) จำนวน 1 แห่ง
4. โรงงานทำอิฐ (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 แห่ง
 
6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
จากการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พบว่า ประชากรในตำบลหาดส้มแป้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ เกษตรกรรม และอื่นๆ
 
กลุ่มอาชีพในตำบลมีหลากหลายกลุ่ม แต่ที่สำคัญและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ได้แก่
 
1. กลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 8 กลุ่ม
2. กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 270 คน
3. กองทุนหมู่บ้าน3 หมู่บ้าน จำนวน 170 คน
4. กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น จำนวน 42 คน
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
7.1 การนับถือศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (สำหรับศาสนาอื่นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากผู้นับถือศาสนาอื่นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ย้ายเข้าออกจากพื้นที่ในช่วงหลัง)
 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี
 1. พิธีห่มผ้าพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของวัดหาดส้มแป้น กำหนดจัดปีละ 1 ครั้ง
 2. งานสมโภชรูปเหมือนหลวงพ่อท่านคล้ายวัดหาดส้มแป้นกำหนดจัดงาน 3 ปี/ครั้ง
 3. งานบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว กำหนดจัดงานปีละ 1 ครั้ง
 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหาดส้มแป้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย-จีน เนื่องจากผู้ที่บุกเบิกเข้ามาในตำบลเป็นการเข้ามาเพื่อทำเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน ทำให้ตำบลหาดส้มแป้นมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทยกับจีนเช่นเดียวกับชุมชนในเมืองระนอง ทั้งนี้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ เช่น การทำเหมืองแร่ การร่อนแร่ การทำแร่ (ทุ้งแร่) ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น เพื่อให้ลูกหลานและคนต่างพื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของคนในตำบลหาดส้มแป้น
 
สำหรับภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารในตำบลหาดส้มแป้นคือภาษาถิ่นใต้ระนองนอกจากนี้ คำที่ใช้เรียกขานบางคำมาจากภาษาจีน เนื่องจากคนดั้งเดิมในพื้นที่เป็นคนจีนที่เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุก
 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของตำบลหาดส้มแป้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรใน พื้นที่มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาดดอกอ้อ เซรามิก ไข่เค็มดินขาว สบู่น้ำแร่ เป็นต้น
 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
 
งบประมาณประจำปี 2560 (รับจริง) 23,991,015.53 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 1,164,662.09 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ เก็บให้ 14,772,259.44 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 8,054,094 บาท
 
(ข้อมูล ณ กันยายน 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th