ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แผนพัฒนา

แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2563
แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th