ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4 การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
7 การรับชำระภาษีป้าย
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
12 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
17 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
20 การแจ้งขุดดิน
21 การแจ้งถมดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th