ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดส้มแป้น จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 โดยกรมพัฒนาชุมชนเริ่มแรกใช้อาคารเก่าของโรงเรียน มีเด็กเข้ารับการดูแล 18 คน มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน และจัดสร้างเป็นอาคารถาวรโดยใช้งบประมาณการสร้างงานในชนบท (กสช.)ใน ปี 2530

ต่อมาได้ถ่ายโอนเข้าไปอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และต่อเติมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นได้กว้างขวางขึ้น มีห้องน้ำที่เหมาะสมกับเด็ก และ ห้องนอนปรับอากาศ

 
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
นางสาวอรสา แซ่โก้ย
(ครูผู้ดูแลเด็ก)
 
นางสาววาสนา รัตนวิมล
(ผู้ดูแลเด็ก)
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
 
ศูนย์การจัดประสบการณ์
ศูนย์บล็อก ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส
มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความแตกต่างของขนาด พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก รู้จักใช้ภาษาได้รับการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 
ศูนย์ดนตรี
มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้รับการผ่อนคลายทางอารมณ์ รักเสียงดนตรี พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 
ศูนย์หนังสือ
มุ่งส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ฝึกการใช้ภาษา จินตนาการ ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 
ศูนย์เกมการศึกษา
มุ่งส่งเสริม ให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา รู้จักการจำแนก เปรียบเทียบ ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 
ศูนย์บ้าน
มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ได้รับการผ่อนคลาย รู้จักการใช้ภาษา เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 
มุมคณิตศาสตร์
มุ่งส่งเสริมการคิด การนับจำนวน ตัวเลข ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
กิจกรรมประจำวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
 
07.30 น - 08.15 น.  รับเด็กเป็นรายบุคคล/ทักทายเด็ก
08.15 น. - 08.30 น. การเคารพธงชาติ  สวดมนต์
08.30 น. - 08.40 น. สำรวจการมาเข้ารับการเลี้ยงดู/สนทนา/ตรวจสุขภาพ/นั่งสมาธิ
08.40 น. - 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 น. - 10.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ และเสรีเล่นตามมุม
10.00 น. - 10.10 น. พาเด็กไปห้องน้ำ
10.10 น. - 10.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.30 น. - 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 น. - 11.45 น. ล้างมือ พักรับประทานอาหาร
11.45 น. - 12.00 น. แปรงฟันหลังอาหาร
12.00 น. - 14.00 น. เตรียมตัวนอนและนอนพักผ่อน
14.00 น. - 14.20 น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20 น. - 14.30 น. พัก (อาหารว่าง ดื่มนม)
14.30 น. - 14.50 น. เกมการศึกษา
14.50 น. - 15.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน
 
หมายเหตุ กิจกรรมประจำวันสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
รับเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับเด็ก และให้เด็กรู้จักการแสดงความเคารพต่อบุคคล
 
เคารพธงชาติ สวดมนต์
เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย และปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
 
กิจกรรมสร้างสรรค์
 
กิจกรรมเสรี
 
กิจกรรมกลางแจ้ง
 
กิจกรรมเกมการศึกษา
 
ตรวจสุขภาพของร่างกายทุกวัน
 
ตรวจสุขภาพภายในช่องปากโดยทันตแพทย์ปีละ1ครั้ง
 
การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
 
การดูแลรักษาความสะอาดของปากและฟัน
กิจกรรมอื่นๆ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
กิจกรรมปลูกต้นไม้
 
แห่เทียนเข้าพรรษา
 
นำเด็กไปแสดงในงานต่างๆของชุมชน
 
หยอดวัคซีนโปลิโอ ร่วมกับสถานีอนามัยหาดส้มแป้น
 
แจกอาหารเสริมโปรตีน (ไข่) ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 
ดำเนินกิจกรรมต้วมเตี้ยมเลี้ยงดูเตาะแตะ โดยร่วมมือกับผู้สูงอายุในชุมชน
ผลงานที่ได้รับรางวัล
1. ผู้ดูแลเด็กได้รับรางวัล ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ทุกคน
พ.ศ.2550 พ.ศ.2552 พ.ศ.2554
 
2. รางวัลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก
จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2550
 
3. ผ่านการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
 
4. ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th