ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

การติดตามประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2556
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2555
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th