ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น

กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันเข้าพรรษา 2560
โครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ งานทอดผ้าป่ายกช่อฟ้าอุโบสถวัดหาดส้มแป้น
งานรวมพลคนสามวัย พ.ศ. 2560 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 แห่ผ้าห่มพระเจดีย์ พ.ศ. 2560
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำบุญวันครบรอบ อบต.หาดส้มแป้น
โครงการเด็กและเยาวชนหาดส้มแป้น ผูกพัน สร้างสรรค์ อนุรักษ์ วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 Countdown 2016
Tour of Ranong 2016 โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพ่อ พ.ศ. 2559
รวมพลังแห่งความภักดี โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วันแม่ พ.ศ. 2559 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
เข้าพรรษา พ.ศ. 2559 โครงการครอบครัวจะเข้มแข็ง ความรุนแรงต้องยุติ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน กีฬาสานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหน้าวัดหาดส้มแป้น 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 2559
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ ประชุมประชาคม โครงการวัยใสหัวใจแกร่ง
โครงการวัยใสสร้างกำแพงใจ ต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 2 โครงการรวมพลคนสามวัย (วันผู้สุงอายุ) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
พิธีพระราชทานเพลิงศพนายประพันธ์ แต้พานิช วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 CountDown 2016
ขึ้นเขาแข่งเรือ ครั้งที่ 2 ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2558 โครงการครอบครัวคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง วันแม่ พ.ศ. 2558
โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.หาดส้มแป้น เข้าพรรษา พ.ศ. 2558 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรและการจำหน่ายอาหารสะอาดปลอดสารพิษ
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อบรมทอดปาท่องโก๋
พิธีไหว้ครู (ศพด) โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
รวมพลคนสามวัย โครงการวัยใสสร้างกำแพงใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ทำบุญวันเกิด อบต.หาดส้มแป้น
ทัศนศึกษา โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ตักบาตรปีใหม่ 2558 Count Down 2015 โครงการฝึกอาชีพ
ขึ้นเขาแข่งเรือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างสุข ไม้พลองพิชิตโรค
ตักบาตรเทโว ฝึกจักสานตะกร้า ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 ระนอง
Google+ Thailand Peace Corps สภาเด็กและเยาวชนตำบลกำพวน
โครงการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 โครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาอุทกภัย มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา Fix It Centre ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นถวายเทียนพรรษา
มัคคุเทศก์น้อย โครงการรู้ก่อน..ป้องกันได้ โครงการสงกรานต์มหาสนุก
โครงการรวมพลคนสามวัย ประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ทัศนศึกษา โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ..น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ..ห้วยบางพง ทะเลหมอก โครงการเรารู้จริง...ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
ตักบาตรเทโว ปี 56 อาสาสมัครรักหาดส้มแป้น เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หาดส้มแป้น และนายก อบต.หาดส้มแป้น
ถ่ายทำรายการ MTV JOURNEY โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ งานมุทิตาจิต
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ (เคาะประตูบ้าน) วันรับตายาย โครงการศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2556
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพจักรสาน
และเดคูพาจ
 โครงการประกวดภาพถ่าย
หาดส้มแป้น...มีดีกว่าที่คิด
 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
และการส่งเสริมสินค้าปลอดสารพิษ
โครงการคุณธรรมนำใจ แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ อบต.ร้อย (100.-) ใจรับ น้องออมทรัพย์วันละบาท วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
โครงการคนไทยใจอาสา บริจาคเลือด วันเข้าพรรษา 2556
อุทกภัย พ.ศ. 2556 โครงการแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำชุมชน
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 ระนอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ดูงาน “การร่อนแร่ การซื้อแร่” โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดระนอง
วันวิสาขบูชา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ Miss Country Girl Thailand อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ้นท์สีอะคริลิคบนผ้า สงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๖ ประกวดเทพีสงกรานต์ปี ๒๕๕๕
ประกวดเทพีสงกรานต์ปี ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th